Komunikat rachmistrza w sprawie spisów gołębi młodych – sezon 2023

Prosimy wszystkich hodowców o uważne zapoznanie się z poniższą instrukcją zdawania spisów gołębi młodych 2023 oraz zastosowanie się do opisanych zasad.

1. Hodowcy, którzy w sezonie lotowym 2023 gołębi młodych będą używać zegarów tradycyjnych (a nie ESK) muszą dostarczyć do Zarządu Sekcji wersję papierową spisu gołębi. Prosimy o czytelne wypełnianie formularzy spisów gołębi, tak aby nie było problemów z ich poprawnym odczytem.

W przypadku hodowców, którzy będą lotować z wykorzystaniem ESK, poniżej opisano zasady zdawania spisów gołębi (od punktu 3).

2. Wszyscy hodowcy zobowiązani są do przyniesienia zaświadczenia lub jednego egzemplarza spisu gołębi z pieczątką i podpisem lekarza weterynarii potwierdzającymi szczepienie gołębi.

3. Zarządy Sekcji samodzielnie wyznaczają datę i miejsce spotkania hodowców z danej Sekcji w celu zdawania spisów gołębi młodych 2023.

4. Wszyscy hodowcy mają obowiązek przyjechać w wyznaczonym przez Zarząd Sekcji terminie i miejscu razem z ZEGAREM ESK, DO KTÓREGO SĄ WPROWADZONE GOŁĘBIE, które są zgłaszane do lotów gołębi młodych w sezonie 2023.

5. Gołębiom nie trzeba przypisywać obrączek elektronicznych w zegarze ESK. Można to zrobić w późniejszym terminie, jednakże nie należy ingerować w sam spis gołębi w zegarze ESK.

6. Obecność hodowców podczas spotkań wyznaczonych przez Zarządy Sekcji jest obowiązkowa! Po wyznaczonym terminie spisy gołębi nie będą przyjmowane!

7. Po spotkaniu, w trakcie którego zostaną zebrane spisy gołębi, nie należy dokonywać żadnych zmian w spisie gołębi w zegarze ESK! Można przypisać gołębiom obrączki elektroniczne, ale nie można ingerować w sam spis gołębi w zegarze ESK. Spis gołębi w zegarze ESK musi pozostać taki jak w dniu wydruku. Jeżeli jakiś gołąb zginął, to należy pozostawić go w zegarze ESK bez przypisanej obrączki elektronicznej.

8. Wraz z zegarami ESK należy zabrać cały sprzęt, który umożliwia podłączenie układu ESK i wydrukowanie protokołów przyporządkowania / list kontrolnych itp.

9. W tym samym dniu skarbnicy sekcyjni będą zbierać pieniądze od hodowców: ewentualne zaległe składki członkowskie i lotowe oraz zapłatę za spis gołębi młodych. Brak zapłaty zobowiązań z tytułu członkostwa i/lub lotowania skutkować będzie brakiem możliwości udziału w lotach gołębi młodych.

10. Jeżeli ktoś nie może uczestniczyć w spotkaniu, to obowiązkowo należy przekazać zegar ESK (z wprowadzonym spisem gołębi) innemu hodowcy, który przyniesie go w wyznaczonym dniu i miejscu.

11. Zarządy Sekcji:
– dla hodowców, którzy będą używać zegarów tradycyjnych, do dnia 6.08.2023 r. prześlą na adres e-mail rachmistrza dobrej jakości zdjęcia ze spisami gołębi młodych
– dla hodowców, którzy będą używać ESK, do dnia 09.08.2023 r. prześlą na adres e-mail rachmistrza pliki ze spisami gołębi młodych zapisanymi przez Kostki ESK / Magicbox

Ponadto należy dołączyć listę hodowców (np. na formularzu protokołu komisji lotowej i zegarowej), którzy złożyli spisy wraz z podaniem liczby gołębi na spisie. Na tej podstawie zostanie dokonana weryfikacji poprawności wczytania gołębi do programu obliczeniowego.

12. Zarządy Sekcji przekażą do wice Prezesa ds lotowych teczkę z 1 egzemplarzem spisu gołębi każdego hodowcy z Sekcji, na którym jest potwierdzenie wykonania szczepienia. Dopuszcza się dostarczenie spisu gołębi w formie wydruku z zegara ESK z dołączonym zaświadczeniem od lekarza weterynarii.

13. W przypadku hodowców, którzy nie brali udziału w lotach gołębi dorosłych 2023 prosimy o przesłanie pełnej informacji o hodowcy: imię i nazwisko, numer telefonu, współrzędne geograficzne gołębnika, marka i numer seryjny zegara konstatującego.

Stanisław Górski – rachmistrz